CỬ NHÂN THỰC HÀNH
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN


Bằng cấp: NCFE - UK
Thời gian: 2 Năm
Ngày nhập học (dự kiến): 17/09/2024


ĐĂNG KÝ NGAY